Download als PDF

Verwerkersovereenkomst Factuur Assist Factuurgenerator

Versie 03-05-2019
Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij “Gebruiksvoorwaarden Factuur Assist Factuurgenerator” (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen u als gebruiker van de Dienst Factuurgenerator (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en Software Assist BV (handelend onder de geregistreerde handelsnaam Factuur Assist, hierna: Verwerker).

Doeleinden van verwerking

Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het genereren van facturen voor Verwerkingsverantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van (een deel van) de financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Verplichtingen Verwerker

Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG.

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

Verdeling van verantwoordelijkheid

Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.

Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Verwerkingsverantwoordelijke dient binnen de Dienst “Factuurgenerator” contactgegevens op te geven van zijn contactpersoon gegevensbescherming. Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat deze gegevens actueel en volledig zijn, zodat Verwerker contact kan opnemen over zaken aangaande deze verwerkersovereenkomst. Verwerker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat desbetreffende contactpersoon van Verwerkingsverantwoordelijke alsnog onbereikbaar bleek.

Inschakelen van subverwerkers

Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden, oftewel subverwerkers: andere partijen die een deel van de verwerking van persoonsgegevens verzorgen. Te denken valt onder andere aan een cloud-provider, een mail-provider, een sms-provider en een payment service provider.

Verwerker plaatst een lijst met actuele subverwerkers op haar website op haar website.

Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

Wanneer er nieuwe subverwerkers worden ingeschakeld, zal Verwerker hier van tevoren melding van maken bij Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van deze nieuwe subverwerker onaanvaardbaar voor haar is.

Beveiliging

Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
 • De cloud datacenters waar in opdracht van Verwerker gegevens worden verwerkt, staan in de Europese Unie. Deze cloud datacenters voldoen aan hoge veiligheidseisen, waaronder certificeringen voor ISO 27001, NEN 7510 en ISO 9001.
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • Disk-encryptie van persoonsgegevens in de databases
 • Alle applicaties en API’s zijn beveiligd met de OpenID-connect standaard middels JWT-tokens
 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van: sterke gebruikerswachtwoorden en 2-factorauthenticatie van medewerkers van Software Assist BV
 • Servers zijn voorzien van recente beveiligingsupdates voor operating system, webserver-services en container-orchestratie software
 • Beveiliging van alle netwerkverbindingen via TLS (Transport Layer Security, voorheen SSL) technologie
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging

Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Meldplicht

Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingsincident en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingsincident en/of het datalek.

Een melding moet altijd worden gedaan.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Audit

Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van Verwerker, en alles dat daar direct verband mee houdt.

Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden alsook bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.

De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het door Verwerkingsverantwoordelijke betaalde bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoeding voor het gebruik van de Dienst over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 250,00.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
 • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
 • redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.

Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Slotbepalingen

Deze Verwerkersovereenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst Factuurgenerator van Factuur Assist.

Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.

Indien een bepaling in deze Verwerkersovereenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Verwerkersovereenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Categorieën betrokkenen en persoonsgegevens van verschillende doeleinden

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, van de verschillende doeleinden de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van de categorieën betrokkenen (met bewaartermijn indien deze is aangegeven) verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke: het genereren van facturen voor Verwerkingsverantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van (een deel van) de financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer (IBAN, tenaamstelling & BIC)
 • BTW-nummer, deze bevatten een BSN bij eenmanszaken
 • Kvk-nummer
Bewaartermijn: tot 6 maanden na beëindiging van het abonnement. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke kunnen gegevens op een eerder moment worden verwijderd.

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig, actueel en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken